تبلیغات
Gozal Tabriz - مسجدکبودتبریز
Gozal Tabriz
Gözəl Təbriz'in gözəllıklərıne " Gözəl Təbriz " sitəsində görün. / زیبایی های جاودان تبریزدر Gozal Tabriz
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
شاه گلی (ائل گولی) مسجد کبود مقبره الشعرا عمارت شهرداری موزه بزرگ آذربایجان موزه قاجار پل کابلی
درباره وبلاگ


*این سایت به هیچ عنوان بامجله گردشگری ارتباط ندارد ومشابهت نام های مدیرسایت وصاحب امتیازمجله گردشگری فقط یک تشابه اسمی است.
*استفاده ازعکس های ومطالب سایت باذکرمنبع بلامانع است.
*قطعانظرات شمابرای پیشبرد و بهسازی سایت مفید خواهدبود،به همین سبب ازخوانندگان تیزبین خواهش میکنم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودرا بامن درمیان بگذاریدوپاسخ پیام خودرا درکمترین زمان درهمان قسمت نظرداده شده، ببینند.
*ازدوستانی که از سایت خوششان آمده،خواهش میکنم مارا در گوگل محبوب کنند.
**سپاس

مدیر وبلاگ : محمدرضا رجبی
نویسندگان
نظرسنجی
سایت Gozal Tabriz چقدرتوانسته نظرشمارابه خودجلب کند واطلاعات و عکس های خوبی دراختیارخوانندگان قراردهد؟
مسجدکبودتبریزکه درزبان ترکی ومردم آذربایجان به گوی مچیدمعروف است،نام خودراازکاشی هاوتزئینات فیروزه ای ولاجوردی خودگرفته است.این مسجدبه دلیل طراحی فوق العاده،انواع خطوط عالی وکاشی های معرق به کاررفته درآن،شاهکارمعماری عصرخودبه حساب می آیدوبه فیروزه اسلام شهرت یافته.

درادامه به طورمفصل بااین بناآشناخواهیدشد.


متن کامل به همراه26عکس ازمسجدکبودبه ادامه مطلب بروید... درادامه به طورمفصل بااین بناآشناخواهیدشد.

تاریخچه ونحوه ساخت:

جهانشاه ابومظفر قره قویونلوبه همسرخودخاتون جان خاتون معروف به بیگم دخترصاحب الاعظم غیاث الدین والمه،امرفرمودکه بقعه ای رامشتمل برابواب خیرات ومبرات بناکندواین بقعه دربیرون شهرتبریزدردروازه جدیددرمحله (پس کوشک)درجایی به نام فخرآزادساخته شد.معمارمسجدکبودبه گفته تاریخ دانان،نه احمدبن شمس الدین تبریزی ونه نعمت الله بن محمدالبواب بوده است،بلکه دراصل،این بناتوسط خواجه علی بن عثمان کججی ساخته شده.همین طوردرساخت این بناعزّالدین قاپوچی بن ملک کارنظارت وسرکارگری راانجام داده است.کتیبه هاوانواع نوشته های روی دیوارهاباخطوط ثلث،نسخ،کوفی وتعلیق به خط نعمت الله بن محمدالبواب می باشد.

شایان ذکراست که دراین جافقط به ساخت مسجدکبوداشاره شده،درحالی که این مکان مجموعه ای بوده بانام مجموعه مظفریه که مسجدکبودتنهایکی ازبخش های آن بوده وازدیگربخش های مظفریه می توان به مدرسه،کتابخانه وخانگاه هم اشاره کرد.که درادامه به آن هاهم خواهیم پرداخت.

سرانجام این مسجددرتاریخ 24اکتبرسال1465میلادی،(870قمری)به پایان رسیدوخاتون جهان بیگ همسرجهانشاه دوسال بعدازاین تاریخ درگذشت ودرقسمت مقبره بنابه خاک سپرده شد.

عمارت ومتعلقات مظفریه شامل مسجدوقبه(گنبد)شامخی برای دفن خودوفرزندان وشوهرخاتون جان بیگم خاتون،خانگاهی است که درباغی پرگل وریحان قرارگرفته است واتاق هاوغرفه های تابستانی وزمستانی داردوآنهارامحلی برای ذکروتسبیح خداوندقرارداده ووقف علماوفقهاکرده است وزیر آن بقعه مشتمل برقناتی است که متصل به خانگاه مذکوراست که آن راباگنبدی که بردهانه آن ساخته ودوحوضی که زیر آن قبه است وقف برجمیع مسلمین کرده.

معماری وویژگی ها:

این بناکه شاهکارهنرمعماری آذربایجان درسده پانزدهم به شمارمیرود،بامعماری جالب وزیبای خود،هربیننده ای رابه خودجذب میکند.دراین مسجدکه کاشی های معرق فیروزه ای ولاجوردی باانواع خطوط عالی ثلث،نستلیق ونسخ وطرح های بدیع هندسی واسلیمی باهم درآمیخنه اند،مجموعه ای ازشکوه وهنروزیبایی پدیدآورده اند.

ورودی آرامگاه آگاهانه درداخل مسجداحداث شده است تاواردشونده باتاثیری که ازفضای ملکوتی مسجدگرفته است،باخلوص خاص آرزوی آرامش برای شخص خفته درخاک نماید.

گنبدآجری مسجدکبودتبریزازبزرگترین ساخته های آجری معماران اسلامی قرن نهم هجری است که ادامه معماری عصرایلخانی به حساب می آید.تقسیم وزن گنبدبرروی پایه های متعددکه ازداخل مسجدکبودبه خوبی دیده می شود.ازاره سنگ آجرچینی یکنواخت سطح خارجی بناوارتفاع قابل توجه آن صلاحیت وسنگینی مسجدکبودرانشان میدهدوخصوصیت درون گرایی معماران عهدقره قویونلورادرتزیین داخلی بنادرمقایسه با سطوح بیرونی بیان میکند.

این مسجدازشرق به غرب به دوتالارطولانی وازسوی جنوب به مسجدکوچکی که محراب درآن واقع شده،متصل میشود. قسمت مقبره مسجدکه گنبدکوچک روی آن قرارداردباکاشی های مینای فرنگی شش ضلعی پوشیده شده وروی آن کاشی هاراهم باآب طلانقوش زیبایی راحک کرده اند.ازاره دیوارهای مقبره ازسنگ مرمربع ارتفاع 2متروبربالای آن هاسوره نساحجاری شده.

بلندی گنبدبزرگ مسجدکبودازکف مسجدحدود40متراست وقطر آن16.5مترمیباشد.درب ورودی این مسجدروبه شمال بوده وبه اندازه 7در5مترمیباشدوازسطح خیابان قدیمی به اندازه5پله سنگ هریک به طول 3متروبه ارتفاع20مترمیباشد.

وقفنامه مسجد:

این مسجددارای وقفنامه بسیارارزشمندی بانام صریح الملک است که تعدادکثیری ازروستاهاوباغات ومزارع وقنات هاو...وقت عمارت مظفریه شده.درسال1265ه.ق این وقفنامه توسط امیرنظام گروسی به خزانه سلطنتی فرستاده شدکه6کیلوگرم وزن این کتاب بود.وقفنامه به طول وعرض 27در37وضخامت آن باجلد9.5سانتی متراست وهرصفحه یازده سطرداردوجلدش چرمی ممتازپشمی رنگ است.

زلزله،ویرانی ومرمت:

درسال1193ه.ش زلزله ای وحشتناک تبریزرابه لرزه درآوردوباعث ویرانی شدیدمسجدکبودشد.بطوریکه ازتمام عمارات وبناهای مجموعه مظفریه فقط چنددیواروقسمتی ازسردرب مسجدکبودباقی ماندوتمام قنات هاوخانگاه های باشکوهش و...ازبین رفت.

مدت های طولانی این مسجدبه صورت ویرانه باقی ماندواین باعث شدتابسیاری ازگنجینه های ارزشمندمسجدومجموعه به تاراج رود.امابالاخره درسال1308ه.ش مرحوم محمدعلی خان تربیت باپوچ شمردن یاوه گویی های مردم مبنی بردزدیدن اشیامسجد،همتی کردوسنگ هارااززیرخاک درآوردودورتادورمسجد،هریک رادرجای خودقرارداد.

امادرسال1368قسمت هایی ازبنابه دست توانمنداستادرضامعماران مرمت شدوگنبدهای مسجد،هرچندساده وفقط آجرچینی شده،ولی بازهم دوباره درست شد.باوجوداینکه این مسجدعظیم هنوزنیازمندکاربیشترومرمتی کارشناسی شده است.

سه نکته جالب ازمسجدکبود:

1-دیتوس اسمیت دانشمندمشهورامریکایی دربازدیدخودازمسجدکبوددرسال1338ه.ش بادیدن عظمت بنااین جمله راگفت:(شگفتادرقرنی که امریکاکشف شد،ایران چه عظمتی داشته!)

2-معلوم شده که مسجدکبوداولین مسجدشیعه درتاریخ اسلام است که بانام ائمه معصومین روی کاشی های مسجدتزیین شده است.

3-هنگام بازسازی مسجدبه دست استادرضامعماران،گنبداصلی وبزرگ مسجدراایشان بدون هیچ گونه استفاده ازداربستی برای نگه داری وزن گنبدساختندوبالارفتند.که این خودهنراین توانای تبریزی رانشان میدهد.
منابع:
شهرمن تبریز(بهروزخاماچی)
تاریخ پانصدساله تبریز(سیداقاعون اللهی)
سیری درتاریخ آذربایجان(صمدسرداری نیا)
راهنمای گردشگری آذرباجان شرقی
نوع مطلب : ابنیه ی تاریخی، عکس، مساجد، 
برچسب ها : مسجدکبود، گوی مچید، قره قویونلو، فیروزه اسلام، کاشی های فیروزه ای، فیروزه، لاجورد، جهانشاه ابومظفر، خواجه علی بن عثمان کججی، احمدبن شمس الدین تبریزی، نعمت الله بن محمدالبواب، بناعزّالدین قاپوچی بن ملک، مجموعه مظفریه، 870قمری، خاتون جهان بیگ، شاهکارهنرمعماری آذربایجان، پس کوشک، فخرآزاد، معماری عصرایلخانی، امیرنظام گروسی، محمدعلی خان تربیت، استادرضامعماران، دیتوس اسمیت، اولین مسجدشیعه،
          
سه شنبه 18 مرداد 1390

پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
. Page Ranking Tool Online User Tabrizeziba/تبریززیبا

Promote Your Page Too