تبلیغات
Gozal Tabriz - مصاحبه اختصاصی باهادی بهجت تبریزی
Gozal Tabriz
Gözəl Təbriz'in gözəllıklərıne " Gözəl Təbriz " sitəsində görün. / زیبایی های جاودان تبریزدر Gozal Tabriz
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
شاه گلی (ائل گولی) مسجد کبود مقبره الشعرا عمارت شهرداری موزه بزرگ آذربایجان موزه قاجار پل کابلی
درباره وبلاگ


*این سایت به هیچ عنوان بامجله گردشگری ارتباط ندارد ومشابهت نام های مدیرسایت وصاحب امتیازمجله گردشگری فقط یک تشابه اسمی است.
*استفاده ازعکس های ومطالب سایت باذکرمنبع بلامانع است.
*قطعانظرات شمابرای پیشبرد و بهسازی سایت مفید خواهدبود،به همین سبب ازخوانندگان تیزبین خواهش میکنم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودرا بامن درمیان بگذاریدوپاسخ پیام خودرا درکمترین زمان درهمان قسمت نظرداده شده، ببینند.
*ازدوستانی که از سایت خوششان آمده،خواهش میکنم مارا در گوگل محبوب کنند.
**سپاس

مدیر وبلاگ : محمدرضا رجبی
نویسندگان
نظرسنجی
سایت Gozal Tabriz چقدرتوانسته نظرشمارابه خودجلب کند واطلاعات و عکس های خوبی دراختیارخوانندگان قراردهد؟


برای مطالعه مصاحبه اختصاصی سایتGozal Tabriz باجناب اقای هادی بهجت تبریزی،پسراستادشهریار،بزرگترین شاعرمعاصرایران،لطفابه ادامه مطلب بروید...

مقدمه:طی یکسال آشنایی من باآقای هادی بهجت ،ایشان رامردی ساده،بی ریا،اهل گفت وگو وبحث،کمی شوخ طبع،صمیمی وبسیارباجذبه یافتم.


دراین مصاحبه هم گفت وگویی گرم جای مصاحبه ای رسمی راگرفت ومطالب شیرینی بیان شد.البته که به دلیل کمی وقت واصل خلاصه نویسی تاآن جاکه توانستم،مطالب راخلاصه وارتقدیمتان می کنم:

*به عنوان سوال اول مانندروال،لطفاخودتان رابیشترمعرفی کنیدوازخودتان بگویید.

-متولد1341هستم،فرزندآخرخانواده که درآن زمان درسه راهی طالقانی ودر دربندچایچی سکونت داشتیم.البته برادری بزرگترازخودم داشتم که دردوران شیرخوارگی فوت کردواسمش ابوالحسن بود.زمانی که من به دنیاآمدم،مادرم خوابی دیدوگفت که این فرزندم سالم وسرحال خواهدبود،چراکه تعبیرخواب این چنین است.به دلیل سطح بهداشت آن زمان.

پدرم همیشه مرانزددکترعلی اصغرپورزندکه بهترین پزشک معالج کودکان درتبریزبودمی برد؛مطب ایشان درکنارحمام نوباربودوشهریارهم کتابی به ایشان نوشته بودند.خدارحمتش کند.

*استادشهریار،بزرگترین شاعرمعاصرایران وآذربایجان است،حس شماازاین که پسرایشان هستیدچیست؟

-هرچه سنم بیشترمی شودوپخته ترمی شوم حس مطبوع بیشتری پیدامی کنم ودنیای ایشان رابهتردرک می کنم.

حس میکنم همیشه ودرهمه جایک احساس خاص مردمی مرادربرگرفته؛ولی من هیچ وقت خودراازمردم جدانمی بینم وهنوز که هنوزاست علاقه زیادی به همبازی های دوران کودکی ام دارم وبادیدن آن هابسیارخوشحال می شوم.

*جایگاه استادشهریاردرآذربایجان وبرخوردمردم باایشان ویادگارهایشان چگونه است؟

-این مردم باوجودحیدربابایه سلام الفت وآمیختگی عمیقی باایشان دارندواستادبااشعارترکی وفارسی خویش چنان کاری کردکه درکل ایران وکشورهای ترکی وفارسی زبان محبوبیت وشهرت یافت.

*ازخاطراتتان بااستادبگویید:

شهریارعلاقه زیادی به پیاده روی داشت وبیشتراوقات من درکنارایشان مسافت زیادی راپیاده باهم طی کی کردیم.هنگامی که من کوچک بودم،شهریارمرادربغلش می گرفت یاروی شانه هایش می گذاشت وبه باغ گلستان میرفتیم.

آن زمان جاهای گشتنی تبریزباغ گلستان بودوسینماهاوکسانی که ماشین داشتندبه شاه گلی هم میرفتند.هرازگاهی هم ازدوستان شهریارکه ماشین داشت مارابه شاه گلی هم می برد.

پدرم مرادرسفرهای تهران باخودمی برد وبااستادان بزرگی آشنامی کرد.سفررضاییه هم ازخوشترین خاطرات من است که ازشهریاراستقبال بسیارگرمی شدوپدرم سه شعربرایشان سرود.

درجشنواره طوس(تابستان54)ازطرفی غم فوت مادروازطرفی شادی،حس عجیبی ازآمیختگی این دوبه من دست داد.

امابهترین خاطره من بعدازکودکی این است که شب هاباشهریارمی نشستیم ومن شعرهای خوداستادرابرایشان می خواندم وهرباریک شعرراانتخاب می کردیم تادرباره  آن بحث کنیم.هنگامی که استادمی دیددرتلوزیون شعرش توسط شخص دیگری خوانده می شود؛بسیارخوشحال می شدندوحس می کردندشعری جدیداست.

*درحال حاضرمشغول چه فعالیت هایی هستید؟

-فعالیت خاص قابل ذکری فعلاندارم ولی درضمینه های فکری وفرهنگی علاقه دارم ودوست دارم درموردآن هامطالعه کنم.

معماورمان وکتب عرفانی وفلسفی وکتب مربوط به خودانسان راهم دوست دارم.

*آیادرشماروحییه شاعری وجودداردوآیاشعرهم می گویید؟

-روحیه شاعری درمن هست ولی ظهورنکرده وشعری تابحال نگفته ام،اماشعررابسیاردوست می دارم ودنبال اشعارخوب ازشاعران هستم.

*پس درمناظره مهارت دارید؟درست است؟

-نه؛ازنظرمن معناومفهوم شعراهمیت بسیاربیشتری داردتاظاهرآن.من نیزبیشتربه معنای شعراهمیت می دهم تاظاهرآن.

*نظرتان درباره تبریزوتاریخش چیست؟

-تبریزیکی ازشهرهای خیلی قدیمی ایران است وعلارقم زلزله ها،اثرهای تاحدودی خوب باقی مانده.اماشهرسازی معاصرماتوانایی معرفی  کامل آن هارانداردوبه قولی فاقدزیرساخت توریستی است.

مثلابازاربه آن بزرگی محصوراست،ابنیه تاریخی بایددروسط پارکی یاجایی باشندکه ازاطراف بتوان راحت آن هارادید.خانه های اشرافی قاجارهم که درقدیم تعدادشان بسیارزیادبود،حالامتاسفانه تعدادکمی باقی مانده که اکثرشان محصورندو...

تمام این هاعزم عمومی مردم وشهرداری ومیراث فرهنگی رامی خواهد،تاحداقل جبران مافات کنیم.

*ازآثارتاریخی ودیدنی تبریزکدام یک رابیشتردوست دارید؟مخصوصاآن پنج مکان معروفتر.

-همه آن هاخواستنی هستندوویژگی هایی منحصربه فردی دارند.

مثلاهمین کاخ شهرداری،ازسال1318که ساخته شده هیچ فرقی باآن زمان نکرده.یاشاه گلی که می خواهدبزرگترشود.ولی متاسفانه بسیاری ازدرختان بزرگش  قطع شده وبه جایشان ساختمان های تجاری درست شده.مسجدکبودهم کمی وضع بهتری داردودلگشاتراست.

*اگرصحبتی باخوانندگان دارید،بفرایید.

-حرف که زیاددارم،اماسفارش می کنم که ادبیات کلاسیک راحتمامطالعه کنند،مانند:سعدی،حافظ،مولانا،صائب ومعاصرها:پروین،ملک الشعراوامثال  آن ها.این هاعصاره فرهنگ مملک ماهستند.

*درباره نوروزهم اگرحرفی دارید،بفرمایید.

-نوروزعیدی قدیمی است واسباب تجدید حیات وتمیزی منزل ودیدوبازدیدکه سنتی زیباست.

شهریارهم این سنت رابه جامی آوردوسیزده بدرهم حداقل حتماصبح هاساعاتی رابه بیرون می رفت.شعرمشهوراستاددرباره سیزده  هم این چنین است:

سیزده راهمه عالم به درامروزاست شهر                من خودآن سیزدهم که ازهمه عالم به درم

*درآخریک دوبیتی ازشهریاربرای مابفرمایید.

دل خوش داشتم ودیگرهیچ                     نه متاع خوش ونه منزل خوش

حالیاپیرم ودارم همه چیز                            لیک چیزی که ندارم دل خوش
نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها : هادی بهجت تبریزی، شهریار، محمدحسین بهجت تبریزی، حیدربابایه سلام،
          
چهارشنبه 26 مرداد 1390

پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
. Page Ranking Tool Online User Tabrizeziba/تبریززیبا

Promote Your Page Too