تبلیغات
Gozal Tabriz - تبریزشهراولین ها
Gozal Tabriz
Gözəl Təbriz'in gözəllıklərıne " Gözəl Təbriz " sitəsində görün. / زیبایی های جاودان تبریزدر Gozal Tabriz
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
شاه گلی (ائل گولی) مسجد کبود مقبره الشعرا عمارت شهرداری موزه بزرگ آذربایجان موزه قاجار پل کابلی
درباره وبلاگ


*این سایت به هیچ عنوان بامجله گردشگری ارتباط ندارد ومشابهت نام های مدیرسایت وصاحب امتیازمجله گردشگری فقط یک تشابه اسمی است.
*استفاده ازعکس های ومطالب سایت باذکرمنبع بلامانع است.
*قطعانظرات شمابرای پیشبرد و بهسازی سایت مفید خواهدبود،به همین سبب ازخوانندگان تیزبین خواهش میکنم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودرا بامن درمیان بگذاریدوپاسخ پیام خودرا درکمترین زمان درهمان قسمت نظرداده شده، ببینند.
*ازدوستانی که از سایت خوششان آمده،خواهش میکنم مارا در گوگل محبوب کنند.
**سپاس

مدیر وبلاگ : محمدرضا رجبی
نویسندگان
نظرسنجی
سایت Gozal Tabriz چقدرتوانسته نظرشمارابه خودجلب کند واطلاعات و عکس های خوبی دراختیارخوانندگان قراردهد؟
ازجمله عناوینی که شایسته نام نامی تبریزاست،شهرپیشگامان وبه عبارتی دیگر(شهراولین ها)می باشد،چراکه درهرزمینه ای که بنگریم،خواهیم دیدیکی ازاولادخلف وباعزم این دیار،بادرک موقیت تاریخی وشرایط زمان ومکان،باکوچک شمردن دشواری های بزرگ،قدم پیش گذاشته وباگشودن راه نوینی درپیش پای هموطنانش،آنان رابایکی ازاصول تمدن جدیدآشناساخته وباهموارکردن ناهمواری ها،صفحه جدیدی رادرتاریخ معاصراین مرزوبوم ورق زده است.

((بخشی ازمقدمه مرحوم صمدسرداری نیا درفصل تبریزشهراولین های کتاب سیری درتاریخ اذربایجان))

درادامه به بخشی ازاولین های تبریزمی پردازیم،اماقابل ذکراست که اولین های تبریزفقط دراین چندموردناچیزخلاصه نمی شودوبرای اطلاع کامل ازاولین های تبریز،می توانیدبه کتاب800صفحه ای(تبریزشهراولین ها)که در43فصل گردآوری شده مراجعه کنید.(این کتاب نیزیه قلم توانای استادصمدسرداری نیابه رشته تحریردرامده است.)

برای مطالعه اولین های تبریزبه ادامه مطلب بروید...


1-اولین ماشین چاپ ایران به همت میرزازین العابدین تبریزی ازروسیه به تبریزآورده شدودرمحله ویجویه نصب شد.

2-اولین باردرتبریزترجمه کتب به زبان های مختلف آغازگردید.

3-وبرای اولین باردرتبریزآثارانگلیسی به فارسی وعربی به فارسی برگردانده شد.

4-مبرزاعبدالرحیم نجارزاده تبریزی معروف به طالبوف اولین نویسنده کودکان ایران وپدرانشاجدیداست.

5-اولین مدرسه کرولال های ایران درتبریزوتوسط جبارباغچه بان تاسیس شد،همین طوراین مردشریف اولین مولف وناشرکتاب کودک درایران است.

6-اولین شعرکودکان رانیزایرج میرزاشاعرنامدارتبریزی سرود.

7-سیدعباس رسام ارژنگی تبریزی نخستین نقاش ایرانی است که داستان های کودکانه رابه تصویرکشیده ست.

8-اولین نمایشنامه ورمان ایرانی درتبریزنوشته شد.

9-اولین روزنامه های ایران باتلاش تبریزیان چاپ شد،ازجمله اختروملی.

10-اولین دایره المعارف اسلامی درتبریزگردآوری شد.

11-نخستین قرائتخانه وکتابخانه عمومی نیزدرسال1312درتبریزتاسیس شد.

12-شعرنوونقدادبی دردوران انقلاب مشروطیت،درشهرانقلابی تبریزبرای نخستین باربه وجودآمد.

13-اولین سینمای ایران درسال1279ش درتبریزافتتاح گردیدواین درحالی بودکه فقط5سالازاختراع سینمامی گذشت.

14-اولین نمایشنامه هانیزدرتبریزاجراشدند.

15-فن عکاسی وعکس برداری برای نخستین باردرایران درشهرتبریزاغازگردید.

16-اولین دانشکده فرش ایران هم درسال1357درتبریزشروع به کارکرد.

17-اولین کتب پزشکی درتبریزتالیف،ترجمه وچاپ شدند.

18-نخستین ابله کوبی نیزدرتبریزانجام شد.

19-نخستین دانشکده پرستاری ومامایی درتبریزتاسیس شد.

20-وبرای اولین بار،دندان مصنوعی دراین شهرساخته شد.

21-اولین عمل قلب بازدرسال1341درتبریزانجام شد.

22-نخستین عمل پیوندقلب برروی سگ هادرسال1348وعمل پیوندکلیه برای اولین باردرسال1347به وسیله یک جراح تبریزی باموفقیت انجام گرفت.

23-نخسین دانشکده های پزشکی،داروسازی ودندان پزشکی ایران وانستیتوپاستوربه دست یک پزشک تبریزی تاسیس گردید.

24-دکترحمیدنطقی پدرروابط عمومی ایران وکلنل محمدتقی خان پسیان نخستین هوانوردایرانی می باشد.

25-همین طورحاج محمد کاظم مال التجارتبریزی موسس نخستین شرکت سهامی عام درایران بوده است.

26-تبریزمحل احداث نخستین کارخانه هاوایجادضرابخانه ماشینی درزمان عباس میرزابوده.

27-تبریزهمچنین دارای نخستین مرکزتلفن درایران است.

28-همین طورنخستین کارخانه برق نیزدرتبریزاحداث شد.

29-نخستین شوراهای مردمی

30-ونخستین بلدیه(شهرداری)

31-ونخستین نظمیه

32-ونخستین عدلیه و... نیزدرتبریزبه وجودآمدند.

چنانچه نخستین بلدیه ایران درسال1286درتبریزتاسیس شدوقاسم خان والی نخستین شهردارتبریزوایران بود.

33-تبریزاولین خاستگاه خیزش های ضداستعماروضداستبدادی بود.مانندقیام29بهمن مردم تبریزوحرکت قهرامیزضداستعماری درواقعه رژی برعلیه بریتانیای کبیرواستبدادناصرالدین شاه.

34-میرزاحسن رشدیه تبریزی درتبریزنخستین مدرسه به سبک نوین راپایه گذاری کردوبه تدریج به تمام ایران اشاعه داد.

35-اولین برج اتش نشانی کشوردرتبریزساخته شدکه حتی انگلیسی هانیزازآن برای ساختن برج های خودالهام گرفتند.

36-وبالاخره درسال1386نخستین موزه تاریخ شهروشهرداری،درساختمان ساعت تبریزتاسیس وشروع به کارکرد.

 

هرانچه خواندیدفقط وفقط قطره ای ازاولین های تبریزبود.درآخربه نکته که مرادثقفی ودیرفصلنامه(گفتگو)راجع به تبریزگفته استفاشاره می کنم:

((.....امروزهم تبریزازنظرفردیت وافراد،دایمادرحال تغذیه ایران است،چه ازنظرتجارت وچه ازنظرعلمی))

منبع:سیری درتاریخ آذربایجان،صمدسرداری نیا


نوع مطلب : اطلاعات تاریخی، اولین های شهراولین ها، 
برچسب ها : تبریزشهراولین ها، شهراولین ها، صمدسرداری نیا، شهرپیشگامان، سیری درتاریخ آذربایجان، اولین ماشین چاپ، میرزازین العابدین تبریزی، محله ویجویه، اولین ترجمه کتب، میرزاعبدالرحیم نجارزاده تبریزی، طالبوف، پدرانشاجدید، اولین نویسنده کودکان، اولین مدرسه کرولال ها، جبارباغچه بان، اولین مولف وناشرکتاب کودک، اولین شعرکودکان، ایرج میرزا، سیدعباس رسام ارژنگی تبریزی، اولین نمایشنامه ورمان ایرانی، اولین روزنامه های ایران، اختر، ملی، اولین دایره المعارف اسلامی، نخستین قرائتخانه وکتابخانه عمومی، شعرنوونقدادبی دردوران انقلاب مشروطیت، اولین سینما، اولین نمایشنامه، فن عکاسی وعکس برداری، اولین دانشکده فرش، اولین کتب پزشکی، نخستین ابله کوبی، نخستین دانشکده پرستاری ومامایی، اولین عمل قلب باز، اولین دندان مصنوعی، نخستین عمل پیوندقلب، دکترحمیدنطقی، پدرروابط عمومی ایران، کلنل محمدتقی خان پسیان، نخستین هوانوردایرانی، حاج محمد کاظم مال التجارتبریزی، خستین شرکت سهامی عام، نخستین مرکزتلفن، نخستین کارخانه برق، عباس میرزا، نخستین ضرابخانه ماشینی، نخستین کارخانه، نخستین شوراهای مردمی، نخستین بلدیه(شهرداری)، نخستین نظمیه، نخستین عدلیه، قاسم خان والی، نخستین شهردارتبریزوایران، نخستین مدرسه به سبک نوین، اولین برج اتش نشانی، نخستین موزه تاریخ شهروشهرداری،
          
یکشنبه 23 مرداد 1390

پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
. Page Ranking Tool Online User Tabrizeziba/تبریززیبا

Promote Your Page Too